کلینیک مالی طراحان سیستم Financial Clinic System Design ارائه کلیه خدمات مالی ، مالیاتی و حسابرسی
1393/08/04
[دسته :مقاله]
مفهوم تورم
اصطلاح تورم – که معنای عمومی آن در زبان فارسی آماس و افزایش حجم است در ترجمه واژه انگلیسی (این فلیشن) که این لغت نخستین بار در قرن نوزدهم در کشور هائی اروپائی به مفهوم انتشار بیش از حد اسکناس برای تامین هزینه های جنگی متداول و مصطلح گردید. شایان توجه است که تا قبل از جنگ جهانی اول (واژه تورم )برای نشان دادن افزایش حجم اسکناس های غیر قابل تبدیل به فلز (طلا یا نقره پشتوانه ) و گسترش غیر عادی حجم پول در گردش بکار برده می شد و ارتباط چندان زیادی با افزایش قیمتها نداشت زیرا در آن زمان به سبب وجود سیستم پایه طلا و محدودیت هائی که در سیستم مذکور برای انتشار اسکناس مقرر شده بود  قیمتها در اکثر کشور ها عموما" از ثباتی نسبی برخوردار بود . در دوران بعد از جنگ جهانی اول بالاخص پس از بحران بزرگ (1929-1933 )اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپائی سیستم پایه طلا را ترک و رواج اجباری اسکناس – به مفهوم غیر قابل تبدیل بودن اسکناس به فلز پشتوانه – را برقرار نمودند در نتیجه این تحول محدودیت هائی که در راه افزایش حجم پول در گردش وجود داشت کم و بیش از میان برداشته شد و دست دولتها برای انتشار اسکناس تا حدود زیادی باز گردید و به دنبال آن بر حجم وسایل پرداخت در کشور های یاد شده به میزان متنابهی افزود ه شد . این افزایش حجم پول طبعا افزایش قیمتها را در بسیاری از کشورها بدنبال داشت .
در دوره مذکور اصطلاح (تورم) به مفهوم افزایش بیش از حد وسایل پرداخت اعم از پول مسکوک اسکناس و پول اعتباری بکار برده می شد و علمای اقتصاد – افزایش قیمتها را منحصرا"نتیجه و معلول افزایش حجم پول در گردش می دانستند .
بعد ها اقتصاددانان در اثر مطالعات و بررسی های دقیق تر به یک جانبه و افراطی بودن این نظریه توجه یافتند و ثابت کردند که : تغییرات قیمتها تنها تابع تغییرات حجم پول در گردش نیست بلکه در بعضی موارد قیمتها ممکن است بر اثر علل و عوامل دیگر نیز دستخوش تغییر قرار گیرد . به علاوه این نکته هم مدلل شد که در برخی از مواقع جریان امر ممکن است کاملا" معکوس شود   به این ترتیب که تغییرات حجم پول به تبعیت از تغییرات قیمتها و متعاقب آنها صورت پذیرد یا به دیگر سخن افزایش قیمتها علت و افزایش حجم پول معلول آن باشد .
امروزه اکثر علمای اقتصاد –صرف افزایش حجم پول را تورم تلقی نمی کنند بلکه این افزایش را فقط بعنوان یکی از علل موجبه تورم ( ونه علت منحصر آن ) بشمار می آورند .